آبشار سنگان

روستای زیبا  و کوهستانی سنگان و آبشار دیدنی آن در دل طبیعت که نام روستا را به خود گرفته در 20 کیلومتری شمال غرب تهران در بخش کن واقع شده است. به استناد نوشته های برخی از سنگ قبرها قدمت روستای سنگان به بیش از 500 سال پیش می رسد.
آبشار سنگان در ماههای فروردین و اردیبهشت به اوج زیبایی خود می رسد در زمستان نیز با یخ یزدگی شکلی زیبا می آفریند. این آبشار با بلندای حدود 20 متر دارای محوطه ای مسطح و مناسب برای اتراق و استراحت است.