دریاچه مورزرد و شرم رنگ زیلایی

این دریاچه ها مانند اقیانوس آبی کوچکی هستند که آئینه وار هر چه طراوت و نشاط را انعکاس می دهند. منطقه اطراف این دریاچه ها پوشیده از گلهای زرد، درختان کوهی و زمین های زراعتی سرسیز می باشد که زیبایی این دریاچه ها را دو چندان نموده است. با توجه به مساحت زیاد این دو دریاچه و وجود طبیعت فوق العاده بکر و تماشایی، می تواند مکانی بکر و مناسب برای ورزش های آبی باشد.