شهر زیرزمینی 4 طبقه روستای مغان

ورودی که برای مسافران نوروز در نظر گرفته شده است از طبقه دوم شروع می شود، از پله های ورودی که پایین می رویم تاریکی چشم ها را کمی به خود مشغول می کند، اما نه به آن اندازه که راهروی دهانه باریک سمت چپ را نبینیم، اینجا راه، کمی مار پیچ می شود اما با ورود به راهرو طبقه دوم محیط روشن تر است.داخل راهرو طبقه دوم که می شویم آخوره ها، چپی و راستی ها را مشاهده خواهیم کرد  که هنوز بر پیکر آنها جای تیشه آدمی ها باقی است، وسط راهرو چاه عمیق وجود دارد که نشان از تامین آب شرب ساکنان این طبقه برای خود و احشامشان دارد.وسط راهرو طبقه دوم پلکانی است که ما را به طبقه سوم راهنمایی می کند، در میان این راهرو تهویه هوای قرار گرفته که نشان از معماران چیره دست آن زمان دارد، طبقه گفته راهنمای گردشگران از این نوع تهویه ها، ۱۲ تای دیگر در این شهر زیر زمینی وجود دارد.
این شهر زیر زمینی که مساحت بیش از ۳۰۰۰ متر را به خود اختصاص داده در گذشته به جهت مقابله با طبیعت و همچنین هجوم دشمنان و حمله حیوانات درنده بوده ساخته شده است و آدمی در آن روزگار گذارنده و با توجه به وضعیت اقلیمی شهرستان فریدن که در فصل زمستان بسیار سرد می شود، وجود این دست کندها برای حفظ جان مالکان دست کندها و احشام آن‌ها ضروری بوده است.
ویژگی های دیگر این شهر زیرزمنی، تابستان خنک و زمستان گرم آن است.