طبیعت سوباتان

بهترین زمان رفتن به منطقه ی زیبای سوباتان اواخر فصل بهار است. تپه های سبز، اسبهای وحشی کلبه های زیبا شما را مسحور خواهد کرد .